ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
SOUTHERN BORDER PROVINCES ADMINISTRATIVE CENTRE
  
 
  ระบบประมาณการค่าใช้จ่ายของ ศอ.บต.  
ปิดระบบชั่วคราว เพื่อปรับหลักเกณฑ์ใหม่